آموزش و نگهداری

نحوه تعویض موتور فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول

مجموعه موتور فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول

18

50 دقیقه

دریچه فن خشک کن واقع در درب ماشین ظرفشویی ویرپول در طول چرخه خشک کردن باز می شود و هوای داخل دستگاه توسط موتوری که درون آن تعبیه شده است، به گردش در می آید تا رطوبت از بین رفته و ظروف خشک شوند. اگر موتور فن خشک کن خراب شود ظروف در پایان چرخه شستشو به خوبی خشک نخواهند شد، همچنین در صورتی که به این موتور و دریچه آن آسیبی برسد به صورتی که دفرمه شوند، ممکن است از ماشین ظرفشویی ویرپول آب نشت کند که در این موارد باید موتور فن خشک کن و دریچه آن تعویض شود. در این مقاله ما به صورت گام به گام نحوه تعویض موتور فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی Whirlpool را توضیح خواهیم داد.

جنس (متریال)

  • موتور فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول

ابزارها

  • پیچ گوشتی دو سو کوچک
  • پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 15
  • پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 20

مرحله 1: درآوردن دریچه فن خشک کن درب

یک نفر در حال درآوردن دریچه فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول

درآوردن دریچه فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول

درب ماشین ظرفشویی ویرپول را باز کنید و دریچه فن خشک کن درب را کمی خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.
نکته:
قبل از شروع کار، ماشین ظرفشویی ویرپول را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.
نکته:
در صورت سفت بودن دریچه فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول، یک پیچ گوشتی دو سو کوچک را روی آن قرار دهید و با دست چند ضربه به پیچ گوشتی وارد کنید تا دریچه کمی شل شده و راحت تر باز شود.

مرحله 2: باز کردن پیچ های پنل داخلی درب

شخصی در حال باز کردن پیچ های پنل داخلی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

باز کردن پیچ های پنل داخلی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

پیچ های پنل داخلی درب ماشین ظرفشویی ویرپول را به وسیله پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 15 باز کنید.
نکته:
در هنگام باز کردن پیچ های پنل داخلی درب ماشین ظرفشویی Whirlpool پنل بیرونی درب را با دست نگه دارید تا نیافتد.

مرحله 3: جدا کردن پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال جدا کردن پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

جدا کردن پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

درب ماشین ظرفشویی ویرپول را کمی ببندید و پنل بیرونی را با دست از پنل داخلی درب جدا کنید، سپس پنل بیرونی را کامل بردارید.

مرحله 4: جدا کردن کانکتور سیم پنل کنترل

شخصی در حال جدا کردن کانکتور سیم پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

جدا کردن کانکتور سیم پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

زبانه زیر کانکتور سیم پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول را فشار دهید و کانکتور را جدا کنید.

مرحله 5: باز کردن پیچ پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال باز کردن پیچ پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

باز کردن پیچ پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

پیچ پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول را به کمک پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 20 باز کرده و پنل را کنار بگذارید.

مرحله 6: جدا کردن کانکتور موتور فن خشک کن

کانکتور موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

کانکتور موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

زبانه کانکتور موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول را به وسیله پیچ گوشتی دو سو کوچک فشار داده و کانکتور را با دست جدا کنید.

مرحله 7: درآوردن کانکتور موتور مومی فن خشک کن

شخصی در حال درآوردن کانکتور موتور مومی فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

درآوردن کانکتور موتور مومی فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

زبانه کانکتور موتور مومی فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول را به وسیله پیچ گوشتی دو سو کوچک فشار داده و کانکتور را با دست جدا کنید.

مرحله 8: آزاد کردن موتور فن خشک کن

شخصی در حال آزاد کردن زبانه های موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

آزاد کردن زبانه های اطراف موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

به وسیله پیچ گوشتی دو سو کوچک زبانه های اطراف موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول را از درب دستگاه جدا کنید تا مجموعه موتور آزاد شود.

مرحله 9: جدا کردن موتور فن خشک کن از لوله

شخصی در حال جدا کردن موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول از لوله

جدا کردن موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول از لوله

موتور فن خشک کن ماشین لباسشویی ویرپول را از لوله پایینی آن جدا کنید. برای این کار انتهای لوله پایینی را کمی به داخل فشار دهید تا زبانه قفل آن از موتور خشک کن آزاد شود، سپس موتور را به سمت بالا بکشید تا از لوله جدا شود.

مرحله 10: نصب موتور فن خشک کن جدید روی لوله آن

شخصی در حال نصب موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول روی لوله آن

نصب موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول روی لوله آن

موتور فن خشک کن جدید ماشین ظرفشویی ویرپول را روی لوله، به طوری که زبانه لوله در آن چفت شود، نصب کنید.

مرحله 11: نصب موتور فن خشک کن روی درب ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال نصب موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب موتور فن خشک کن روی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول را به طوری که زبانه های اطراف آن به درستی در جای خود چفت شوند، روی درب دستگاه نصب کنید.

مرحله 12: نصب کانکتور موتور مومی فن خشک کن

شخصی در حال نصب کانکتور موتور مومی فن خشک کن ماشین ظرفشویی Whirlpool

نصب کانکتور موتور مومی فن خشک کن ماشین ظرفشویی Whirlpool

کانکتور موتور مومی فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول را وصل کنید.

مرحله 13: وصل کردن کانکتور موتور فن خشک کن

کانکتور موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول وصل شده است

نحوه نصب کانکتور موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

کانکتور موتور فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول را وصل کنید.

مرحله 14: نصب پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال نصب پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را به وسیله پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 20 ببندید.

مرحله 15: وصل کردن کانکتور سیم پنل کنترل

شخصی در حال وصل کردن کانکتور سیم پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

وصل کردن کانکتور سیم پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول

کانکتور سیم پنل کنترل ماشین ظرفشویی ویرپول را در جای خود وصل کنید.

مرحله 16: نصب پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال نصب پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول را روی چهار چوب درب قرار دهید و آن را در جای خود نصب کنید.
نکته:
در هنگام نصب پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول دقت داشته باشید که زبانه های بزرگ کناری درب به درستی در پنل قرار بگیرد.

مرحله 17: بستن پیچ های داخلی درب

شخصی در حال بستن پیچ های داخلی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

بستن پیچ های داخلی درب ماشین ظرفشویی ویرپول

همانطور که پنل بیرونی درب ماشین ظرفشویی ویرپول را روی درب نگه داشته اید، درب را باز کنید و پیچ های داخلی درب را با پیچ گوشتی سر ستاره ای شماره 15 یکی پس از دیگری ببندید.
نکته:
هنگام بستن پیچ های داخلی درب ماشین ظرفشویی ویرپول، توجه داشته باشید که پیچ های بزرگ تر در قسمت پنل کنترل بسته شوند.

مرحله 18: نصب دریچه فن خشک کن ماشین ظرفشویی ویرپول

شخصی در حال نصب دریچه فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول

نصب دریچه فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول

دریچه فن خشک کن درب ماشین ظرفشویی ویرپول را در جای خود در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نصب شود. در انتهای این مرحله می توانید دو شاخه برق دستگاه را به پریز وصل کنید تا کار تعویض موتور فن خشک کن درب و تعمیر ماشین ظرفشویی Whirlpool به پایان برسد.
در صورت نمایان شدن کد خطا در نمایشگر ظرفشویی، برای اطلاع از نحوه رفع مشکل به مقاله ارورهای ماشین ظرفشویی ویرپول مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *