آموزش و نگهداری

نحوه تعویض مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

20

1 ساعت

مارپیچ یخساز در مخزن یخ یخچال فریزر جنرال الکتریک قرار دارد. هنگامی که پدال یخساز فشار داده می شود، این مارپیچ می چرخد و تکه های یخ را به سمت کانال خروجی مخزن یخ هدایت می کند. مارپیچ یخساز توسط موتور یخساز که در پشت مخزن یخ نصب شده است کنترل می شود. اگر این مارپیچ بشکند یا آسیب ببیند ممکن است حتی با وجود کارکرد صحیح موتور، نتواند به درستی یخ را به کانال خروجی یخساز هدایت کند. در این صورت مارپیچ باید تعویض شود. بنابراین ما قصد داریم در این مقاله نحوه تعویض مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را به صورت گام به گام توضیح دهیم تا شما بتوانید به راحتی یخساز یخچال فریزر خود را تعمیر کنید.

جنس (متریال)

  • مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

ابزارها

  • پیچ گوشتی دو سو
  • انبردست
  • پیچ گوشتی چهار سو

مرحله 1: درآوردن مخزن یخ یخساز

شخصی در حال درآوردن مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

درآوردن مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

درب فریزر جنرال الکتریک را باز کنید و مخزن یخ یخساز را بیرون بیاورید.

مرحله 2: درآوردن شیلد سرریز یخ یخچال فریزر جنرال الکتریک

شخصی در حال باز کردن پیچ شیلد سرریز یخ یخچال فریزر جنرال الکتریک

باز کردن پیچ شیلد سرریز یخ یخچال فریزر جنرال الکتریک

پیچ شیلد سرریز یخ مخزن یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو باز کنید و آن را از مخزن جدا کنید.

مرحله 3: باز کردن پیچ های زیر مخزن یخ

شخصی در حال باز کردن پیچ های زیر مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

باز کردن پیچ های زیر مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را برگردانید و دو پیچ زیر آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 4: باز کردن پیچ میله محرک یخساز

شخصی در حال باز کردن پیچ میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

باز کردن پیچ میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

پیچ میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را به کمک پیچ گوشتی چهار سو باز کنید.

مرحله 5: درآوردن پنل جلویی مخزن یخ یخساز

شخصی در حال درآوردن پنل جلویی مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

درآوردن پنل جلویی مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

مخزن یخ را برگردانید و دو گیره پنل جلویی مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را با دست جدا کنید تا پنل جلویی از مخزن جدا شود.

مرحله 6: آزاد کردن انتهای میله محرک یخساز

شخصی در حال آزاد کردن انتهای میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

آزاد کردن انتهای میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

مجددا مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را برگردانید و انتهای میله محرک یخساز را جدا کنید.

مرحله 7: برداشتن مجموعه یخ خردکن

شخصی در حال برداشتن مجموعه یخ خردکن یخچال فریزر جنرال الکتریک

برداشتن مجموعه یخ خردکن یخچال فریزر جنرال الکتریک

گیره های اطراف مجموعه یخ خردکن یخساز یخچال فریزر General Electric را فشار داده و مجموعه یخ خردکن را بردارید.

مرحله 8: جدا کردن کاور یخ خرد کن یخچال فریزر جنرال الکتریک

شخصی در حال جدا کردن کاور خرد کن یخ از مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

جدا کردن کاور خرد کن یخ از مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

کاور روی یخ خرد کن یخچال فریزر جنرال الکتریک را روی مارپیچ بچرخانید تا در نهایت از انتهای مارپیچ بیرون بیاید.

مرحله 9: درآوردن مهره C شکل مارپیچ

شخصی در حال درآوردن مهره C شکل مارپیچ یخچال فریزر جنرال الکتریک

درآوردن مهره C شکل مارپیچ یخچال فریزر جنرال الکتریک

مهره C شکل و واشر انتهای مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را به وسیله پیچ گوشتی دو سو دربیاورید و سپس مارپیچ را جدا کنید.

مرحله 10: درآوردن مهره پلاستیکی انتهای مارپیچ قدیمی

شخصی در حال درآوردن مهره پلاستیکی انتهای مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

درآوردن مهره پلاستیکی انتهای مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

مهره پلاستیکی انتهای مارپیچ قدیمی یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را به وسیله انبردست در جهت عقربه های ساعت شل کرده و سپس مهره را با دست باز کنید.

مرحله 11: انتقال تیغه های خردکن یخ به مارپیچ جدید

شخصی در حال درآوردن تیغه های خردکن یخ مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

تیغه های خردکن یخ مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

تیغه های خردکن یخ را از مارپیچ قدیمی یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک دربیاورید و آن ها را به روی مارپیچ جدید انتقال دهید.
نکته:
توجه داشته باشید که تیغه های خردکن یخ یخچال فریزر جنرال الکتریک باید به همان ترتیب قرارگیری به روی مارپیچ جدید انتقال پیدا کنند.

مرحله 12: نصب مهره پلاستیکی مارپیچ جدید

مهره پلاستیکی روی مارپیچ جدید یخچال فریزر جنرال الکتریک قرار گرفته

نحوه قرارگیری مهره پلاستیکی روی مارپیچ جدید یخچال فریزر جنرال الکتریک

مهره پلاستیکی را روی انتهای مارپیچ جدید یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک در خلاف جهت عقربه های ساعت ببندید و به وسیله انبردست آن را محکم کنید.

مرحله 13: نصب مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

شخصی در حال نصب مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

نصب مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

میله انتهایی مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را درون سوراخ پنل مربوطه قرار دهید.

مرحله 14: نصب مهره C شکل مارپیچ

شخصی در حال نصب مهره C شکل مارپیچ یخچال فریزر جنرال الکتریک

نصب مهره C شکل مارپیچ یخچال فریزر جنرال الکتریک

واشر و مهره C شکل مارپیچ انتهای مارپیچ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را جاگذاری کنید و به وسیله پیچ گوشتی دو سو مهره C شکل را در جای خود محکم کنید.

مرحله 15: نصب کاور یخ خرد کن یخچال فریزر جنرال الکتریک

کاور یخ خرد کن یخچال فریزر جنرال الکتریک نصب شده

نحوه قرارگیری کاور یخ خرد کن یخچال فریزر جنرال الکتریک

کاور یخ خرد کن یخچال فریزر جنرال الکتریک را درون مارپیچ بچرخانید و آن را مانند تصویر در جای خود نصب کنید.

مرحله 16: نصب مجموعه یخ خردکن

شخصی در حال نصب مجموعه یخ خردکن یخچال فریزر جنرال الکتریک

نصب مجموعه یخ خردکن یخچال فریزر جنرال الکتریک

انتهای مارپیچ را در سوراخ پنل مربوطه قرار دهید و مجموعه یخ خردکن یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را روی پنل جاگذاری کنید و با فشار دادن آن گیره های اطراف مجموعه را روی پنل به درستی نصب کنید.

مرحله 17: نصب میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

شخصی در حال نصب میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

نصب میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

مخزن یخ را برگردانید و میله محرک یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 18: نصب پنل جلویی مخزن یخ یخساز

پنل جلویی مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک نصب شده

نحوه قرارگیری پنل جلویی مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

پنل جلویی مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را در جای خود نصب کنید و دو پیچ آن را به کمک پیچ گوشتی چهار سو ببندید.
نکته:
برای اطمینان از نصب صحیح پنل جلویی مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک گیره های پنل را چک کنید که در جای خود چفت شده باشند.

مرحله 19: نصب شیلد سرریز یخ

شخصی در حال نصب شیلد سرریز یخ یخچال فریزر جنرال الکتریک

نصب شیلد سرریز یخ یخچال فریزر جنرال الکتریک

شیلد سرریز یخ مخزن یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را در جای خود نصب کنید و پیچ آن را به وسیله پیچ گوشتی چهار سو ببندید.

مرحله 20: نصب مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

شخصی در حال نصب مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

نصب مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک

مخزن یخ یخساز یخچال فریزر جنرال الکتریک را در جای خود قرار دهید. در انتهای این مرحله کار تعویض مارپیچ یخساز و تعمیر یخچال فریزر جنرال الکتریک به پایان می رسد.
در صورتی که در نمایشگر یخچال فریزر، کد خطایی ظاهر شد برای اطلاع از نحوه رفع آن به مقاله کدهای ارور یخچال فریزر جنرال الکتریک مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *